Apa Serv și ISPA. Punct și de la capăt.

Fonduri europene pentru infrastructura din România
Ce a însemnat ISPA
Instrumentul de politici structurale de pre-aderare (ISPA) a fost unul dintre cele trei instrumente de finanțare nerambursabilă care, împreună cu PHARE și SAPARD, au sprijinit țările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Programul s-a derulat în state din centrul și estul Europei și a vizat aspecte legate de infrastructura de mediu și de transport.
România a fost a doua țară, după Polonia, în ceea ce privește dimensiunea resurselor alocate.
Obiectivele generale ale programului ISPA în problema mediului înconjurător au urmărit: asistarea țărilor candidate în vederea implementării Acquisului Comunitar în domeniul protecției mediului și asistarea țărilor candidate în vederea alinierii la cerințele legislației Uniunii Europene privitoare la mediu: păstrarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății oamenilor, utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale.
Principiile de acțiune au fost:
– Principiul precauției;
– Prevenirea daunelor;
– Rectificarea pagubelor la sursă;
– Principiul Poluatorul plătește.

ISPA în Piatra Neamț
Practic, instrumentul pentru politici structurale a contribuit, ca asistență financiară nerambursabilă, la finanțarea măsurii „~mbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare din municipiul Piatra Neamț” și, deci, la îmbunătățirea calității apelor în zona Piatra Neamț. După aderarea României la UE, măsurile ISPA au devenit ex-ISPA, derulîndu-se după regulamentul european de instituire a Fondului de Coeziune.
ISPA de la Piatra Neamț s-a realizat în perioada 2002-2010, cu respectarea prevederilor relevante ale acordurilor europene și a contribuit la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea și îmbunătățirea stării mediului.
Obiectivul general al Măsurii a fost îmbunătățirea infrastructurii de mediu din Piatra Neamț, în scopul de a îndeplini obligațiile trasate prin Parteneriatul de Aderare. ~n mod specific, s-a protejat rîul Bistrița și ecosistemul său, prin reabilitarea stației de epurare a municipiului Piatra Neamț, care procesează apele uzate la standardele acceptate privind calitatea efluenților. ~n plus, a îmbunătățit infrastructura de apă și de canalizare, prin optimizarea capacității de furnizare a apei potabile și de preluarea a apelor uzate, precum și prin reducerea pierderilor din canale și a deversărilor necontrolate. Totalitatea acestor acțiuni au avut drept scop conservarea surselor de apă subterană și de suprafață.
Bugetul alocat proiectului, în valoare de 28.485.311,63 euro, a fost asigurat, în proporție de 74% de Uniunea Europeană, sub forma asistenței financiare nerambursabile, și 26% de Compania Județeană Apa Serv SA Neamț, prin contractarea unui împrumut la Banca Europeană de Investiții.

Contractul I – extindere și reabilitare
Un prim contract a vizat extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, contorizare și stația de tratare a apei potabile.
Lucrările cuprinse în acordul contractual au avut în vedere întreaga structură a sectorului Rețele Apă, de la captarea apei brute pînă la utilizatorul casnic. Astfel, totalitatea lucrărilor din cadrul contractului au fost împărțite în următoarele componente:
– reabilitare captare Vaduri;
– reabilitare stații tratare apă potabilă;
– reabilitare rezervoare înmagazinare apă potabilă;
– reabilitare stații pompare;
– extindere și reabilitare rețea apă potabilă;
– contorizare consumatori paușal;
– implementare sistem colectare, transmitere și gestionare date SCADA;
– montare hidranți.
Gama de lucrări efectuate a cuprins lucrări civile, lucrări mecanice și lucrări electrice.
Extiderea și reabilitarea rețelei de apă potabilă pe întreaga măsură ISPA la nivelul municipiului Piatra Neamț a cuprins un număr de 27 străzi, cu o lungime totală de 17.413 metri din care 10.466 metri extindere și 6.947 metri reabilitare. De asemenea, răspunzînd cerințelor ISU Neamț, la nivelul întreagii rețele de apă potabilă aflată în exploatarea Companiei Județene Apa Serv, au fost montați 715 hidranți supraterani.
Un capitol separat, dar foarte important, a fost contorizarea consumatorilor aflați în regim paușal și a consumatorilor casnici grupați în asociații de proprietari. S-au montat în acest sens 2.629 debitmetre preechipate pentru transmisie radio la consumatorii aflați în regim paușal și 1.000 debitmetre cu transmisie radio la asociațiile de proprietari aflate în Piatra Neamț.
Controlul calității apei furnizate de către Apa Serv este asigurat în prezent de laboratorul propriu, a cărui acreditare a fost posibilă datorită înzestrării realizate în cadrul proiectului cu echipamente moderne performante. De asemenea, a fost înlocuită vechea stație de tratare cu sulfat de aluminiu aflată în Captarea Bîtca Doamnei, noua stație fiind de ultimă generație și complet automatizată.
~ntregul proiect nu ar fi fost complet finalizat dacă investiția finanțată din fonduri europene nu ar fi avut ca punct terminus sistemul SCADA. Colectarea și transmiterea datelor se face prin intermediul undelor radio, punctul central fiind Dispeceratul SCADA aflat în cadrul Captării Bîtca Doamnei. Datorită acestui sistem de operare și control, dispecerul de serviciu are posibilitatea ca, în orice moment, să afle starea de funcționare a întregului sistem de alimentare cu apă potabilă, iar în cazul apariței unor probleme să notifice echipa de intervenție în timp real.

Contractul II – stația de epurare

Cel de-al doilea contract de finanțare a avut țintă reabilitarea stației de epurare a apelor uzate. Obiectivul general a fost reabilitarea și extinderea SEAU, astfel încît calitatea efluentului descărcat să atingă standardele de calitate impuse de legislație, atît cea rom=nească, dar mai ales europeană.
Pentru obținerea acestor obiective au fost impuse următoarele măsuri:
– reabilitarea și extinderea SEAU;
– îmbunătățirea facilităților de tratare noroi;
– reabilitarea și îmbunătățirea echipamentului electromecanic;
– construirea unui sistem SCADA pentru operarea SEAU.
La momentul începerii lucrărilor, echipamentele din SEAU se aflau într-o avansată stare de degradare fizică, iar apa epurată nu se încadra în standarde.
Reabilitarea stației de epurare a constat în:
– construcția unei noi camere pentru grătare rare și echiparea acesteia cu două unități noi, incluzînd etapele de spălare, presare și transport;
– înlocuirea vechilor site cu două echipamente noi de grătare dese, incluzînd etapele de spălare, presare și transport;
– dotarea deznisipatorului și separatorului de grăsimi cu o nouă suflantă și noi pompe de nisip și respectiv grăsimi; instalarea de vane și stăvilare noi;
– construirea unei noi clădiri care să adăpostească echipamentul nou de dozare a sulfatului feros utilizat la reducerea compușilor de fosfor din apele uzate;
– echiparea Stației de pompare treapta I cu 5 noi unități de pompare moderne;
– reabilitarea a două dintre cele patru bazine de decantare primară, celelalte două fiind conservate; echiparea bazinelor recondiționate cu poduri racloare noi;
– reabilitarea bazinului de aerare existent și construirea unui nou bazin de aerare avînd parametri identici cu cel existent; echiparea bazinelor cu unități noi de pompare pentru recirculare și cu un sistem modern de aerare cu bule fine;
– repararea celor trei bazine de sedimentare secundară și echiparea cu trei poduri racloare noi;
– construirea unei noi clădiri prevăzute cu două compartimente: una destinată celor trei noi suflante, iar cea de a doua – noii stații de transformare; pentru a fi evitate opririle accidentale datorate lipsei de energie electrică, stația de epurare are două racorduri separate de alimentare cu energie electrică din sistemul energetic național;
– reabilitarea a patru dintre cele șase unități de fermentare a nămolului și trecerea în conservare a celorlalte două; repararea unităților și dotarea lor cu echipamente noi performante;
– reabilitarea gazometrului de 1.000 mc existent și construirea unuia nou cu capacitatea de 500 mc;
– echiparea cu unități moderne de îngroșare/ deshidratare mecanică atît a fazei de îngroșare mecanică a nămolului, cît și a fazei de deshidratare mecanică a nămolului fermentat; înlocuirea tuturor vanelor, pompelor și conductelor aferente;
– modificarea radicală a dispeceratului, modernizarea constînd în introducerea unui sistem nou în care procesul tehnologic e asistat de calculator (sistem SCADA);
– dotarea laboratorului chimic cu aparate de măsură și control cu echipamente specifice, instrumentar, sticlărie și reactivi;
– repararea căilor de comunicație din incinta Stației de epurare;
– reabilitarea platformei pentru depozitarea temporară a nămolului și asigurarea drenajului apelor rezultate;
– repararea clădirii administrative și dotarea centralei termice cu unități performante cu randament ridicat, eliminarea gazelor fiind asigurată de un nou coș metalic.
Procesul tehnologic a fost îmbunătățit prin introducerea treptei terțiare de epurare (dozarea clorurii ferice pentru reducerea fosforului și împărțirea bazinelor de aerare în zone anoxice și oxice pentru reducerea azotului).

Contractul III – canalizarea
Lucrările cuprinse în acordul contractual au constat în extinderea rețelei de canalizare cu circa 45 km (cu diametre Dn 200 mm – Dn 500 mm), reabilitarea a 5.401 m de canalizare (cu Dn 200 mm – Dn 800 mm), execuția a 3.423 m de conducte sub presiune, execuția a 6 stații de pompare noi și reabilitarea a două stații de pompare, execuția a 1.233 de cămine de vizitare pe rețeaua de canalizare.
Avantajele finanțării prin programul ISPA sînt evidente: serviciile companiei Apa Serv au fost îmbunătățite, iar protejarea mediului înconjurător a devenit prioritară.

Fondul de coeziune va înlocui ISPA
Fondul de Coeziune este un instrument financiar – componentă a Instrumentelor Structurale, prin care se acordă asistență financiară statelor membre ale Uniunii Europene. Obiectivele majore ale proiectului sînt legate de conformarea cu legislația națională și europeană pentru sectorul de mediu, la nivelul principalelor localități din județ, în perioada de tranziție convenită între România și Uniunea Europeană.
În studiul de fezabilitate, la nivelul județului Neamț, s-a prevăzut o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 107.677.000 euro, din care pentru apă potabilă 18.570.624 euro și pentru apă uzată 89.106.376

“Folosind competența și profesionalismul personalului, experiența acumulată, dotarea tehnică în continuă adaptare și dezvoltare, managementul sistemului, verificarea și perfecționarea permanentă, trebuie să ajungem în top în domeniul producătorilor de apă. Misiunea noastră este furnizarea continuă și în mod eficient a unor servicii de calitate tuturor utilizatorilor și operarea în sistem regional, ca operator sustenabil financiar” – Neculai Ivanov, director CJ Apa Serv SA Neamț.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *