Se caută director la Casa de Asigurări de Sănătate Neamț

Cu puțin timp înainte de alegeri s-a hotărât că este mai bine să existe un director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț cu patalama la mănâ. Așa că se organizează un concurs plin de cerințe normale pentru un asemenea post. Ne întrebăm, firesc, dacă vom asista la un nou concurs de genul celui de acum câțiva ani când reprezentantul Neamțului a obținut o notă jenantă. Pentru cei interesați, iată condițiile de participare:casa de asigurai de sanatate neamt

Condițiile generale pentru ocuparea postului de președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate sunt următoarele:

 • a) să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială);
 • b) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției (starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate și act doveditor);
 • c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar sau declarație notariale că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate);
 • d) să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal (dovada prin cazier fiscal);
 • e) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;
 • f) să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legii.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • a) pregătirea profesională și experiența necesara executării operațiunilor specifice postului:
  • (I) pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licență sau echivalentă (copie legalizată);
  • (II) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate);
  • (III) vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
  • (IV) activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 5 ani;
 • b) candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • c) candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
 • d) candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru postul de președinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Condițiile pe care, obligatoriu, le va îndeplini persoana care va promova concursul pentru ocuparea postului de președinte-director general în cadrul casei de asigurări de sănătate, sunt prevăzute la art. 5 și art. 6 din Ordinul nr. 799/2015 al președintelui CNAS, respectiv:

 • a) nu sunt asociați/acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări;
 • b) se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior;
 • c) nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), unităților sanitare, cabinetelor medicale, funcții alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din România, colegiilor județene ale medicilor dentiști, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, colegiilor județene ale medicilor farmaciști, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor sau funcții în cadrul societăților comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală, organizațiilor sindicale sau organizațiilor patronale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 • 19 februarie 2016, ora 17:00: termenul-limită de depunere a dosarelor (la cabinetul președintelui CNAS);
 • 24 februarie 2016: afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs;
 • 25 februarie 2016: termenul-limită pentru depunerea contesațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor de concurs;
 • 02 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la sediul C.N.A.S. – sala de consiliu;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Proba scrisă se susține din bibliografia anexată la prezentul anunț și care face parte integrantă din acesta. Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoștințelor teoretice, practice și a abilităților/competențelor manageriale. Competențele manageriale vor fi testate prin susținerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanță aprobați prin Ordinul președintelui CNAS nr. 799/2015 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță generali și specifici, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar și va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în forma scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere.

Dosarele de înscriere se depun la sediul CNAS – cabinet președinte și vor cuprinde următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs (se va menționa numele, prenumele, adresa completă, telefon, fax) – pus la dispoziția candidaților de către Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal a CNAS;
 • copie act de identitate;
 • curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului de înscriere;
 • declarație notarială care să ateste capacitatea de exercițiu deplină;
 • cazier judiciar sau declarație notarială din care să rezulte că nu are antecedente penale are să îl facă incompatibil cu funcția de președinte-director general, în condițiile art. 6 alin. (1), lit. e) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
 • cazier fiscal;
 • document justificativ care să ateste calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate (dovada calității de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar în situația în care, în urma interogării, persoana nu apare în aplicația menționată, se realizează printr-un document justificativ – adeverință, conform art. 12 din Ordinul nr. 581/2014 al președintelui CNAS privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat);
 • copie legalizată a diplomei de licență care dovedește absolvirea studiilor de lungă durată;
 • copie legalizată a carnetului de muncă sau orice alt înscris doveditor al vechimii în specialitate de minimum 7 ani și al activității desfășurate în funcții de conducere de minimum 5 ani;
 • copii legalizate după actele de studii, perfecționare, specializare care atestă pregătirea complementară/managerială în domeniul de activitate sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare / specializări / competențe / master / doctorat;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă (aceasta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei) sau copie a fișei / raportului de evaluare a performanțelor profesionale întocmită la ultimul loc de muncă;
 • planul de management în formă scrisă, din care să rezulte abilitățile manageriale, adaptate obiectivelor și indicatorilor de performanță specifici postului de președinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus (cu excepția celor pentru care se solicită copii legalizate) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.”

 

reclama psd

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.