Subprefect ”promovat” la Alexandru cel Bun

gheorghe neculaeDemiterea lui Gheorghe Neculae, fost subprefect de Neamț, așteptată de multă lume în contextul în care se vorbea foarte mult despre apropierea sa de viziunea politică a PSD, nu a surprins chiar pe toată lumea. Deși el declara că nu știe nimic și părea destul de surprins, Ion Rotaru, fostul său șef de la Primăria Piatra Neamț și Alexandru cel Bun, s-a dovedit mai bine informat. El a pregătit cu câteva zile înainte anunțul pentru postul de administrator public, anunț care se potrivește ca o mănușă lui Gheorghe Neculae, care a mai ocupat funcția și înainte. Iar una din cerințe este să mai fi fost administrator public cel puțin un an.

Doar pentru a fi respectate regulile jocului, publicăm toate amănuntele despre concurs.

”Primăria Comunei Alexandru cel Bun, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, specializarea hidrotehnică, hidroenergetică sau electroenergetică;
 • vechime în exercitarea unei funcții publice din clasa I de minimum 9 ani;
 • experiență în exercitarea activității de administrator public de cel puțin 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iulie, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă;
 • 29 iulie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Alexandru cel Bun, str. Cuza Vodă, Județul Neamț, telefon 0233/241.018.”

 

4 comments

 • Gheorghe OCNEANU

  iulie 9, 2016 at 9:56 am

  Curat murdar, Coane Fanica…. Logica de fier promovata in jurul NASILOR..
  Cum sa ai 1 an vechime pe postul de administrator public? Pentru a face un an, trebuie sa pleci de la zero. Pentru ca nu stiu daca exista o alta posibilitate de a incepe sa acumulezi o experienta de macar o zi in orice domeniu, decat plecand de la zero.
  Oare prima data cand dl.Neculae a ocupat acest post, va fi fost impusa aceasta conditie?
  In rest,s-auzim doar de bine si sa ne pregatim de multe cumetrii.

  Răspuns

 • elena

  iulie 9, 2016 at 12:41 pm

  am auzit ca si la Consiliul Judetean este un post de administrator public vacant, ha, ha

  Răspuns

  • Gheorghe OCNEANU

   iulie 10, 2016 at 12:25 am

   Citeam mai deunazi ca si la Consiliul Judetean ar fi fost, deja, stabilit destinatarul. Daca se va impune aceeasi conditie de vechime, cu ar mai putea acest potential destinatar sa se prezinte la concurs?

 • cipandeil

  iulie 12, 2016 at 1:29 pm

  conditie speciala de studii: hidrotehnica!!! deh, in comuna sunt multe cursuri de apa ce au amenajari hidro sau care necesita asa ceva, poate va aparea o noua hidrocentrala pe la Scaricica… in fine, se reface tandemul…
  PS mai sunt si altii care au facut hidrotehnica…

  Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *