Raportul care cere schimbarea Consiliului de Administrație de la Apa Serv

pietricica turism

1În ședința extraordinară a Consiliului Județean Neamț de zilele trecute, a fost adoptată o hotărâre, prin care s-au împuternicit agamanii județeni să treacă la înlocuirea Consiliului de Administrație de la Apa Serv. Argumentul pe care se sprijină hotărârea CJ, care poate avea urmări nebănuite încă în privința dezvoltării economice a județului, o constituie un raport prezentat de Dan Andrușcă și Neculai Pușcașu. Dacă pe primul îl poți înțelege că a dat ochii cu niște lucruri și a simțit nevoia să intervină, cel de-al doilea pare mai puțin credibil, deoarece, în timp, s-a opus unor schimbări de aceeași natură propuse de fostul președinte al Consiliului Județean. Mesagerul de Neamț publică acest raport tocmai pentru familiarizarea opiniei publice cu problemele de la Apa Serv, cu ceea ce consideră agamanii că nu este în regulă în companie. Raportul, publicat aproape integral, cu titlu și subtitluri care ne aparțin, poate fi un exemplu despre cum decurg lucrurile în administrație. Pentru echilibrarea informației, publicăm și un interviu cu Ionuț Cătălin Dughir, realizat înainte de ședința extraordinară a Consiliului Județean. Citite și apoi analizate fiecare dintre ele, oferă imaginea cât de cât completă a unei activități vitale pentru județ, de aceea atât de discutată.

* Puțină istorie, pentru a intra în atmosferă

«Compania Județeană Apa Serv SA Neamț a luat ființă în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.19/2003, prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în sistem zonal, în temeiul Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală și ale Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare.

După ultima actualizare a Actului constitutiv al companiei, din data de 21.07.2016, de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea nr. 7/21.07.2016 și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, Consiliul Județean Neamț deține 1.328.200 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, respectiv de 13.282.000 lei, față de capitalul social, care este de 14.437.300 lei, compus din 1.443.730  acțiuni, respectiv în procent de 91,9978%  din acțiunile companiei.

În anul 2009, Compania Județeană Apa Serv SA Neamț devine operator regional în Județul Neamț, preluând activitatea de profil din municipiul Roman și orașul Târgu Neamț, după ce, în anul 2006, a fost preluată activitatea apă-canal de la orașul Bicaz.

În baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 156/2016, s-a aprobat ca numărul persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean Neamț și să exercite competențele și atribuțiile acționarului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor,  agenți economici de interes județean, să fie de 2 (doi) (…) Andrușcă Dănuț și Pușcașu Neculai (…)

Conform legislației în vigoare, a prevederilor Actului constitutiv al Companiei Județene Apa Serv SA Neamț, a fost convocată, de către Președintele Consiliului de Administrație, dl. ing. Vasile Dăscălescu, în data de 12.09.2016, ora 11.00, la sediul companiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportarea contabilă semestrială.
 2. Raport asupra activității de administrare semestrul I 2016.
 3. Nominalizare puncte de lucru ale companiei.
 4. Diverse.

Odată cu aprobarea ordinii de zi, s-au adus completări acesteia, respectiv:

 1. Solicitarea avizului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  AQUA NEAMȚ pentru modificarea al. 6, al art. 17 din Actul constitutiv al Companiei, actualizat, în sensul majorării numărului de împuterniciți mandatați de acționari să exercite atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, de la 4 (patru) la 5 (cinci).

 2. Stabilirea indemnizației membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

La ședință au participat 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație (2 executivi și 2 neexecutivi).»

* Primele acuzații: nu s-au îndeplinit indicatorii financiari

«A. Reprezentanții Consiliului Județean Neamț, la punctele 1 și 2 din ordinea de zi, au prezentat un punct de vedere, menționând că:

 • A crescut numărul de utilizatori la 30.06.2016 față de 30.06.2015, cu 1.115;
 • Echipa managerială, din 7 membri, 2 sunt provizorii (Dl. MOLDOVEANU GELU și Dl. DORUȘ MIHAI), unu și-a dat demisia (domnul PREDA LEONIDA), fără a se vacanta postul și a fi informate structurile de conducere, îndeosebi membrii Adunării Generale a Acționarilor.

 • Performanța financiară

Veniturile din exploatare au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 25.422.756 lei la 25.293.730 lei, procent de realizare de 99%. Deși veniturile au scăzut, cheltuielile de exploatare au crescut, de la 23.188.078 lei la 23.707.661 lei, în procent de 102%. Profitul din exploatare a scăzut de la 2.234.678 lei la 1.586.069 lei.

Veniturile financiare au crescut și, în mod corespunzător, cheltuielile financiare, fiind chiar dublate, înregistrându-se pierderi. Se impunea o analiză mult mai profundă a cauzelor ce au condus la această situație (chiar justificări din partea conducerii Companiei ).

Pe total perioadă, se înregistreaza profit (477.800 lei), cu mult sub cifra aceleiași perioade a anului trecut. Cifra de afaceri a fost de 24.318.319 lei, față de cheltuielile aceleiași perioade, respectiv de 23.458.115 lei, cheltuielile fiind mai mari la Zona Târgu Neamț (322.139 lei), față de cifra de afaceri.

 • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Activele imobilizate au crescut, față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 19.472.570 lei. Imobilizările corporale în curs de execuție înregistrează o creștere de 23.604.624 lei și o reducere de 1.478.084 lei, situându-se, la data de 30.06.2016, la suma de 372.913.894 lei.

Activele circulante înregistrează suma de 265.252.266 lei, cu 29.231.123 lei mai puțin ca în aceeași perioadă a anului 2015, semnificativă fiind reducerea creanțelor cu 35.700.992 lei și care sunt justificate, în detaliu, în raportul administratorilor (paginile 11, 12 și 13).

Datoriile companiei au scăzut cu 8.357.903 lei, fiind, la data de 30.06.2016, de 19.920.933 lei. Cele mai mari datorii sunt la: furnizori (2.846.781 lei), instituții de credit (2.371.747 lei), entitățile aflate în relații speciale (6.640.191 lei), datorii față de personal (1.336.713 lei) ș.a.

 • Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2016

Veniturile totale nu s-au realizat cu 2.181.121,28 lei, îndeosebi venituri din exploatare, mai puțin cu 1.719.124.99 lei, veniturile financiare mai mici cu 461.996,83 lei.

Cheltuielile totale au înregistrat și acestea o scădere, respectiv cu 2.416.729,70 lei, îndeosebi cele din exploatare (1.939.031,15 lei).

Profitul brut înregistrează suma de 575.394 lei, față de 339.976,12 lei programat, cu o creștere de 235.607,88 lei.

Întreținerea și reparațiile în perioada analizată sunt depășite cu suma de 115.012,61 lei, fiind numeroase incidente tehnice, îndeosebi pe sistemul Alexandru cel Bun – Zănești.

Problemele ce trebuie soluționate, cuprinse la paginile 28 și 29 ale raportului, sunt minimale, eforturile de organizare și conducere din partea administratorilor trebuind a fi bine dimensionate și ancorate în realitățile de pe teren.

 • Analiza gradului de realizare a indicatorilor aferenți contractului de administrare/mandat la data de 30.06.2016

Conform contractului de administrare, s-au stabilit 13 indicatori de performanță (situația îndeplinirii acestora regăsindu-se la pagina 33 din raport). S-au programat 7 indicatori financiari, gradul de realizare al acestora fiind sintetizat în raport la pagina 34.

1.S-a recomandat ca Raportările contabile semestriale (deși nu este obligatoriu a se prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor), analiza activității semestriale a administratorilor să se prezinte înainte ca aceste documente să fie depuse la organele fiscale și validate de către acestea, reprezentanții AGA, acționarii, să aibă posibilitatea să-și exprime punctele de vedere și să transmită recomandări pentru activitatea viitoare.

Totodată, s-a exprimat punctul de vedere privitor la indicatorii de performanță și cei financiari, în sensul de a se prezenta „punctele tari și punctele slabe”, de altfel cum este prevăzut și în Actul constitutiv al companiei al. g, art.20, respectiv: „prezentarea semestrială la Adunarea Generală a Acționarilor a rapoartelor asupra activității de administrare, care să includă și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale companiei și la raportările semestriale ale acesteia”.

S-a mai stabilit ca în 2 (două) săptămâni, la prima ședință AGA, Consiliul de Administrație, conducerea executivă, să prezinte, în detaliu, indicatorii de performanță și indicatorii financiari.

2.La intervenția reprezentanților Consiliului Județean Neamț, s-a prezentat și s-a luat act despre demisia unui administrator Dl. PREDA LEONIDA, document înregistrat la sediul companiei cu nr. 23.644/03.08.2016.

3.În cadrul ședinței ordinare din data 12.09.2016, s-a adoptat Hotărârea AGA nr. 8/12.09.2016 pe care o anexăm în copie.»

* A doua acuzație: Consiliu de Administrație în afara legii

apa-serv-1«E. La diverse au mai fost abordate următoarele aspecte:

 • competențele AGA și cele ale Consiliului de Administrație privitoare la prelungirea perioadei de „administrator provizoriu” a domnilor DORUȘ MIHAI și MOLDOVANU GELU;
 • dl. MOLDOVANU GELU a fost numit administrator provizoriu la data de 07.12.2015, în baza Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, și i-a fost prelungită numirea de către Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 10/28.07.2016, până la data de 28.11.2016;

 • dl. DORUȘ MIHAI a fost numit administrator provizoriu în data de 01.04.2016, în baza OUG nr. 109/2011 și  s-a prelungit mandatul de către Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 10/28.07.2016, până la data de 28.11.2016.

Apreciem că aceste prelungiri ale mandatului de administrator provizoriu nu s-au realizat conform Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, art. 29, al. 1, 2 și 9, devenită Legea nr. 111/27 mai 2016 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 415/1.VI.2016.

Administratorii provizorii nu au avut și nu au încheiate contracte de mandat distinct și nu a fost în mod corespunzător stabilită remunerația acestora, conform OUG nr. 109/2011 și a legislației în vigoare;

În Declarația de politică privind calitatea – mediul – sănătatea și securitatea în muncă, definite ca „Angajament al Directorului General” din anul 2013 se stipulează că „Dorim ca transparența în relațiile publice să reprezinte cartea noastră de vizită, alături de brandul nostru – recunoscut și limpede ca apa”, se pare că a fost doar un deziderat. Din constatările noastre, dar și a multor beneficiari ai serviciilor companiei, atitudinea și comportamentul Directorului General nu se încadrează în coordonatele unei bune conlucrări în relațiile cu structurile de conducere ale Companiei, cu membrii Adunării Generale a Acționarilor, conducerea executivă și salariații, cu reprezentanții Consiliului Județean pentru găsirea acelor soluții care să rezolve marile și complicatele probleme cu care se confruntă compania.

S-au constatat neconcordanțe între situațiile existente la companie și cele cuprinse în Certificatul constatator nr. 22712/07.09.2016, document preluat prin grija conducerii companiei de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.»

* A treia acuzație: unde este contractul lui Dughir?

«Câteva exemple:

Mandatul domnului DUGHIR IONUȚ-CĂTĂLIN, în calitate de Director General, după datele din certificatul constatator, a expirat la data de 01.11.2015.  Explicațiile date de factorii responsabili din companie se referă la faptul că au hotărâri de prelungire a mandatului, contracte, fără a se face dovada existenței acestora.

Nu s-a adus la cunoștința AGA despre vacantarea unui post de administrator (demisia Dlui. PREDA LEONIDA, înregistrată la companie la data de 03.08.2016).

Auditorul AFEMEI DOINA are expirat mandatul pe 24.01.2013, fără a se întocmi și depune formalitățile pentru radiere de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Stațiunea Negulești, din comuna Piatra Șoimului, Județul Neamț, apare ca punct de lucru, respectiv: CF. COD CAEN 5540; CF. COD CAEN 5530; CF. COD CAEN 5510, fără a fi radiate.

În certificatul constatator apar „Fapte aflate sub incidența art. 21, lit. e-h) din Legea nr. 26/1990, în sensul că «s-a pus în mișcare acțiunea penală, la data de 05.01.2016, în Dosarul nr. 1716/P/2014, față de Compania Județeană APA SERV S.A. NEAMȚ … , pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului, prevăzut la art. 269, al. 1, din noul Cod Penal»”.

Documentul constatator a fost ridicat de reprezentanții companiei, la solicitarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț, la data de 07.09.2016, certificat care cuprinde modificările operate până la data de 31.08.2016.

•Alte aspecte legate de organizarea și funcționarea Companiei Județene APA SERV SA NEAMȚ:

 • Conducerea companiei solicită sprijin financiar de la Consiliul Județean Neamț pentru activitatea de investiții, pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor;
 • UAT-urile care au derulat programe de investiții pentru apă și canalizare să vireze Companiei Județene APA SERV SA NEAMȚ c/valoarea sumelor de bani, pentru cofinanțările respective;

 • Dl. Președinte al Consiliului Județean Neamț, IONEL ARSENE, cu adresa nr. 15396/01.08.2016, a solicitat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ, în baza contractului de delegare nr. 28/10.08.2009 a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Asociația Intercomunitară AQUA NEAMȚ și Compania Județeană APA SERV SA NEAMȚ, respectiv anexa privind nivelul indicatorilor financiari și manageriali, pentru perioada 2009-2015, cu mențiunea dacă acești indicatori au fost îndepliniți;

 • Cu adresa nr. 131/02.08.2016, Asociația intercomunitară AQUA NEAMȚ transmite răspunsul la adresă, pe care-l anexăm.

Consiliul de Administratie și conducerea executivă să pună în concordanță, în cel mai scurt timp, Actul constitutiv al companiei, cu Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, dar și datele existente la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, supunându-le, în prealabil, aprobarii Adunării Generale a Acționarilor Consiliului de Administrație.»

* Concluzie finală, dar nu definitivă: trebuie schimbări totale

«La data prezentei apreciem că: Compania Județeană APA SERV SA este reprezentată legal de un număr de 4 (patru) administratori, sub numărul legal prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice.

Doi membri ai Consiliului de Administrație sunt desemnați cu încălcarea prevederilor legale, respectiv art. 29, alin. 1, și art. 64^1, pct. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație neavând competențe de numire a administratorilor, ci doar de a propune. Luarea unei asemenea decizii de către Consiliul de Administrație a produs prejudicii materiale și de imagine Companiei Județene APA SERV SA Neamț.

Din analiza Raportului de activitate al Consiliului de Administrație din perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 rezultă că nu toți indicatorii de performanță au fost îndepliniți, așa cum sunt prezentați în Raportul pus la dispoziție de către administratori. O asemenea situație este întâlnită și în Raportul pentru anul 2015 cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor prevăzuți în Contractul de administrare/mandat.

Conform adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ nr. 131 din 2.08.2016 referitoare la indicatorii financiari și manageriali prevăzuți în contractul de delegare nr. 28/10.08.2009, rezultă că, pentru perioada solicitată 2009-2015, nu toți acești indicatori au fost realizați la nivelele stabilite.

Consiliul de Administrație avea obligația să supravegheze activitatea directorilor, conform art. 3.1.2., lit. c din Contractul de administrare nr. 13901 din 10.06.2014, precum și prevederii Legii nr. 31/1990 modificată și republicată,  art. 142, al. 2, lit.d și să ia măsurile legale.

În consecință, se constată că doi reprezentanți în Consiliul de Administrație au fost numiți prin încălcarea prevederilor legale, respectiv  art. 29 și art. 64^1, din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderii publice, drept pentru care solicităm revocarea lor pe acest motiv, iar ceilalți patru au achiesat și aprobat aceste numiri, coroborat cu neîndeplinirea unor obligații din Contractul de administrare, așa cum s-a expus anterior, drept pentru care solicităm și revocarea acestor patru administratori pentru aceste motive.

Având în vedere revocarea acestora, numărul administratorilor scade sub cel prevăzut de lege și se îndeplinesc condițiile art. 64^4, din Legea ce aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderii publice, drept pentru care este necesară convocarea Adunării Generale a Acționarilor de către autoritatea tutelară și propunerea listei pentru  administratorii provizorii.

Întocmit,

DĂNUȚ ANDRUȘCĂ

NECULAI PUȘCAȘU»

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.