Stabilire a măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Ajutorul pentru încălzirea locuinței – condiții de acordare și cuantum

Limita maximă a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire și supliment pentru energie, precum și cuantumul ajutoarelor, respectiv prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă. Ajutorul se va acorda astfel:

Venit net mediu lunar pe membru de familie / Procent compensare

0 – 200 lei – 100%

200,1 – 320 lei – 90%

320,1 – 440 lei – 80%

440,1 – 560 lei – 70%

560,1 – 680 lei – 60%

680,1 – 920 lei – 50%

920,1 – 1.040 lei – 40%

1.040,1 – 1.160 lei – 30%

1.160,1 – 1.280 lei – 20%

1.280,1 – 1.386 lei –10%

1.280,1 – 2.053 lei – 10%

Valorile de referință la care se aplică compensarea procentuală sunt de cel puțin 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei pentru energie electrică și 320 lei pentru combustibili solizi și petrolieri.

Valoarea de referință – reprezintă nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferent unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat.

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor). Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun la primăria localității de pe raza teritorială unde află locuința solicitantului.

Anul acesta depunerea solicitărilor se face pe parcursul sezonului rece, iar dreptul la ajutor se acorda;

– începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus cererile până la data de 20 a lunii respective;

– începând cu luna următoare, pentru cei care au depus cererile după data de 20 a lunii respective.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de  asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, cu excepția:

– alocației pentru susținerea familiei,

– alocației de stat pentru copii,

– bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute în legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

– burselor școlare,

– tichete sociale pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate,

– sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu»,

–  veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri,

–  sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională,

– sprijin financiar acordat în situații excepţionale.

Categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

– ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat,

– ajutor pentru gaze naturale;

– ajutor pentru energie electrică;

– ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice ramurilor economice.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței, se acordă pentru un singur sistem de încălzire utilizat, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință.

Contravaloarea ajutorului pentru încălzire cu gaze naturale şi energie electrică se evidențiază în facturile emise de furnizori.

Contravaloarea ajutorului pentru încălzire cu combustibili solizi se plătește titularului.

Stabilirea cantității de energie electrică/gaze naturale consumată se face lunar, pe baza indicațiilor contoarelor.

În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul pentru încălzire cu gaze naturale/energie electrică se acordă în numele titularului contractului încheiat cu furnizorul.

În situația în care în aceeași gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social, cât și familii sau persoane singure ale căror venituri sunt până la 1.386 pe membru de familie şi 2.053 pentru persoana singură, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură.

Ajutorul pentru încălzire cu energie electrica se acordă consumatorilor care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor care, din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței – modul de stabilire

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

În vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru încălzire, se solicită acte doveditoare care atestă identitatea membrilor familiei și veniturile nete realizate de membrii familiei (cupon pensie,  cupon şomaj, decizie stabilire indemnizaţii, adeverinţă  eliberata de angajator cu salariul net)

– certificat de atestare fiscală pentru bunurile deținute în proprietate pentru toți membrii

– copie după certificat de înmatriculare pentru autoturisme;

– copie după contractul de închiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriaşi, comodatari;

Copie după factura de utilități;

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor DE ÎNCĂLZIRE.

În cazul solicitării ajutorului pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu, pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac excepție beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocații pentru susținerea familiei pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.

Dreptul la ajutorul pentru încălzire poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social și/sau cu cel de alocație pentru susținerea familiei.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Comunicarea modificărilor privind componența familiei și a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere.

Suplimentul pentru energie – mod de stabilire și acordare

Supliment pentru energie – măsura care are drept scop sprijinul financiar, destinată consumatorilor, pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice și a mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică.

Cuantumul suplimentului pentru energie este de:

– 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

– 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

– 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

– 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește astfel:

– furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut la consumul de energie electrică, termică, gaze naturale.

– direct titularului, în cazul suplimentului pentru consumul de combustibili solizi şi petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri impuse de lege.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, atunci când sunt îndeplinite condițiile de acordare.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. În situația în care se solicită și ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere.

Decontarea ajutoarelor pentru încălzire se face în funcție de valoarea consumului, dar numai în limita ajutorului maxim la care titularul este îndreptățit, aprobat pentru lunile sezonului rece.

În situația în care familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire ori supliment pentru energie refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale aceste măsuri de sprijin nu se mai acordă.

În cazul în care, în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere, titularul nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru încălzire și/sau la suplimentul pentru energie încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 514, săptămâna 11 – 17 noiembrie.