Ștefan, victimă colaterală în războiul Ponta&Udrea? – știre actualizată

pietricica turism

stefan&udreaGuvernul a sesizat organele penale acuzând că, în 2009-2012, mai multe administrații locale, printre care cea PDL din Piatra Neamț, condusă de Gheorghe Ștefan, și Corbii Mari, unde era Lucian Anghel, au comis nereguli în utilizarea Fondului pentru Mediu pentru proiecte din Programul spațiilor verzi, conform realitatea.net.

Surse din Guvern afirmă că unele nereguli ar fi identificate în perioada în care Elena Udrea conducea interimar Ministerul Mediului, instituție care gestionează Fondul de Mediu. Udrea, ca ministru al Dezvoltării în Guvernul PDL, a condus interimar Ministerului Mediului în noiembrie-decembrie 2009, după ce PSD s-a retras de la guvernare.

Concluzia rezultă în urma anchetei Corpului de control pe baza unui “eșantion” constituit dintr-o serie de unități administratv-teritoriale, respectiv municipiul Piatra Neamț, orașul Petrila (PDL) și comuna Ila (Hunedoara, PDL), comunele Dragalina (PSD) și Ștefan cel Mare (Călărași, PSD), comunele Aghireșu (PDL) și Mihai Viteazu (Cluj, UDMR), comunele Corbii Mari și Răscăieți (Dâmbovița, PDL), comuna Roata de Jos (Giurgiu, PDL) și comuna Lovrin (Timiș, PDL).

UPDATE: Potrivit unui comunicat al Guvernului remis duminică AGERPRES, Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autorități ale administrației publice locale, pe un eșantion constituit din următoarele unități administrativ-teritoriale: municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, orașul Petrila și comuna Ilia, județul Hunedoara, comunele Dragalina și Ștefan cel Mare, județul Călărași, comunele Aghireșu și Mihai Viteazu, județul Cluj, comunele Corbii Mari și Răscăieți, județul Dâmbovița, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu și comuna Lovrin, județul Timiș.

Unele autorități, din eșantionul menționat anterior, au beneficiat, pe lângă fonduri alocate din bugetul Fondului pentru mediu și de finanțări prin Programul de dezvoltare a Infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural și din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, concluziile privind aceste finanțări făcând obiectul unor note de informare separate.

‘Având în vedere că, în urma desfășurării acțiunilor de control la cele 11 autorități ale administrației publice locale, în legătură cu implementarea proiectelor finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, au rezultat indicii privind acte și operațiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală (fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, uz de fals, înșelăciune, abuz în serviciu contra intereselor publice, neglijență în serviciu, deturnare de fonduri), Corpul de control ai primului – ministru, ca organ cu atribuții de control, a sesizat organele de urmărire penală competente, urmând ca acestea sau, după caz, instanțele de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției’, se arată în raportul Corpul de control al primului-ministru.

Nota de informare privind concluziile verificărilor efectuate la autorități ale administrației publice locale în legătură cu implementarea proiectelor finanțate, în perioada 2009 -2012, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități va fi transmisă, spre informare, Administrației Fondului pentru Mediu, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Curții de Conturi a României.

Printre neregulile constatate se numără: obținerea finanțării nerambursabile de la bugetul Fondului pentru mediu prin folosirea unor înscrisuri care conțineau date necorespunzătoare adevărului; îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă; neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele de finanțare nerambursabilă de către responsabilii legali ai proiectelor; organizarea cu întârziere fată de prevederile contractului de finanțare nerambursabilă a procedurilor de atribuire a contractului de lucrări, cu efecte asupra termenului de valabilitate a contractului; atribuirea ilegală a contractelor de lucrări privind obiectivele de investiții finanțate din bugetul Fondului pentru mediu; subcontractarea lucrărilor de către operatorii economici cărora le-au fost atribuite contractele de lucrări, fără înștiințarea autorităților publice locale; executarea lucrărilor fără emiterea unor autorizații de construire; decontarea nejustificată și nelegală a unor cheltuieli referitoare la lucrări neexecutate; schimbarea, fără drept, a destinației fondurilor publice alocate obiectivului de investiții; disimularea cotei de profit practicate de către executanții lucrărilor aferente obiectivelor de investiții, în scopul decontării profitului din bugetul Fondului pentru mediu, contrar regulilor de acordare a finanțării nerambursabile.

Astfel, în urma verificărilor efectuate la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Piatra – Neamț, s-a constatat că, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din bugetul Fondului pentru mediu, pentru proiectul ‘Programul de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea Tiparului’, reprezentanții Primăriei au atestat în cadrul unui înscris, care ulterior a devenit parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 298/25.06.2009, faptul că terenul destinat realizării proiectului, în suprafață de 42.045 mp, era compus din parcelele individualizate prin indicarea numerelor cadastrale provizorii atribuite fiecăreia.

Suprafața totală stabilită de proiectant (42.045 mp), pe care urma să fie realizat proiectul, preluată în textul unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nu a corespuns cu totalul suprafețelor parcelelor indicate ca fiind destinate realizării proiectului de amenajare spații verzi, de 30.509 mp.

Raportul indică faptul că autoritatea publică locală nu a identificat în mod exact, prin niciun act administrativ, suprafețele puse la dispoziție pentru realizarea proiectului, iar între suprafața totală, alocată conform hotărârilor Consiliului Local și suprafața identificată potrivit numerelor cadastrale menționate în conținutul anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 439/08.10.2009, s-a constatat o diferență de 11.536 mp, diferență care a afectat modul de determinare a valorii finanțării nerambursabile acordate din bugetul Fondului pentru mediu.

O altă neregulă constatată se referă la îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă.

Astfel, s-a constatat faptul că membrii Comisiei de analiză și evaluare a cererilor de finanțare din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu au încadrat proiectul într-o altă categorie decât cea corespunzătoare tipului de amenajare propus, respectiv în categoria ‘N-parcuri noi, scuaruri și aliniamente plantate noi’ pentru care se putea obține o finanțare de maximum 2.000.000 lei și nu în categoria ‘R+E – reabilitare și extindere parcuri, scuaruri și aliniamente plantate’, pentru care suma maximă ce putea fi acordată era de maximum 1.500.000 lei.

Acest fapt a avut drept consecință acordarea, din bugetul Fondului pentru mediu, a unei finanțări suplimentare, nejustificate, în cuantum de 500.000 lei.

De asemenea, membrii Comisiei nu au verificat corectitudinea calculelor aritmetice sau datelor înscrise în documentația tehnico-economică referitoare la suprafața aleilor bordurate, cheltuielile cu materialul săditor și ponderea acestora în ansamblul proiectului, fapt ce a determinat acordarea de către comisie a unui punctaj mai mare cu 9 puncte decât cel cuvenit proiectului.

În plus, membrii Comisiei au considerat îndeplinite criteriile de eligibilitate eliminatorii, în condițiile în care reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț nu au depus înscrisuri care să ateste regimul juridic și titularul dreptului de proprietate asupra unor terenuri în suprafață totală de 11.536 mp, destinate realizării proiectului.

În cazul unei evaluări corecte a proiectului ‘Program de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea Tiparulu’, punctajul total obținut ar fi fost de numai 65 de puncte, și nu de 89 de puncte, situându-se sub minimul necesar acordării finanțării, de 71 de puncte.

Mai mult, pe ultima pagină a ‘Grilei de verificare din punct de vedere tehnico-economic’, completată de reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu, pot fi observate următoarele modificări ale textului: cifrele înscrise în rubrica ‘Punctaj total obținut’, respectiv ’89’, au fost suprascrise peste alte cifre, ilizibile; inițial, a fost marcată căsuța aferentă rubricii ‘Proiect respins’, apoi, aceasta a fost ștearsă.

Ca urmare a exercitării defectuoase a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu, a fost acordată municipiului Piatra-Neamț, din bugetul Fondului pentru mediu, pentru realizarea proiectului ‘Program de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea Tiparului’ o finanțare nerambursabilă de 1.848.451 lei.

Corpul de control al primului-ministru mai arată că atribuirea contractului s-a realizat, de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, cu încălcarea normelor legale în domeniul achizițiilor publice, respectiv fără ca aceștia să verifice îndeplinirea, de către ofertantul declarat câștigător, societatea GARDEN CENTER GRUP SRL, a unei cerințe obligatorii de calificare prevăzute în fișa de date a achiziției, referitoare la dovada deținerii unei pepiniere de minimum 1 hectar.

În documentația de atribuire a fost prevăzută cerința ca ofertanții să facă dovada deținerii unei pepiniere de minimum 1 hectar, condiție de natură a restricționa participarea operatorilor economici la procedura de atribuire și de a favoriza anumiți operatori economici.

Reprezentanții societății GARDEN CENTER GRUP SRL au depus, în cadrul ofertei, o adeverință emisă de Primăria Orașului Măgurele, județul Ilfov, prin care se atesta că societatea ‘lucrează în arendă suprafața de 16,60 ha pe raza orașului Măgurele, județul Ilfov’, specificându-se totodată că ‘suprafața de 16,60 ha este cultivată în prezent cu flori, arbuști și plante ornamentale’, fără însă a face dovada deținerii unei pepiniere conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv fără a prezenta dovada deținerii unei autorizații legale valide pentru producerea semințelor și materialului săditor.

În aceste condiții, oferta societății GARDEN CENTER GRUP SRL trebuia declarată inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) HI b) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu consecința respingerii acesteia.

Corpul de control al primului-ministru susține că reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț au recepționat, fără obiecțiuni, lucrările executate de antreprenorul GARDEN CENTER GRUP SRL, cu toate că acestea nu au fost executate în conformitate cu documentația tehnică de execuție.

Totodată, reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț au atestat în conținutul ‘Procesului – verbal de recepție calitativă’ nr. 43090/14.11.2011, cu prilejul întocmirii acestuia, aspecte care nu corespund realității, constând în aceea că au fost executate lucrări de ‘așternere pământ vegetal’ și ‘semănare gazon’ pe suprafața de 42.054 mp, deși, în fapt, acestea au fost executate doar pe o suprafață de 37.361,20 mp. Citește mai mult.

Concluzii_Corp_Control_al_Primului-ministru_implementare_proiecte_spatii_verzi

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.