Cum poți să ocupi unul din cele 81 de posturi din Poliția Neamț? Condițiile de angajare

 

politisti-bacalaureatPoliția Română scoate la concurs 1853 de posturi prin încadrare din sursă externă, județul Neamț având 81 de locuri, din care doar unul este rezervat pentru un fost polițist care a părăsit sistemul din motive neimputabile lui. Absolut toate posturile sunt pentru mediul rural, unde există cel mai mare deficit de personal. Candidații pot opta să se înscrie și în alt județ, neexistând nicio restricție legată de localitatea de domiciliu. În schimb trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română scris și vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile;
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  f) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
  j) nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  k) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic”;
  l) îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special.
  m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălțime minimum 1,65 m bărbații și 1,60 m femeile;
  n) să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca polițiști persoanele care au avut această calitate, dacă:
a) au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 lit. c), h), i) și k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;
b) au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 lit. d), i), j), k) și ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs!
Concursul  constă în:

 1. a) Evaluarea performanței fizice;
  b) Test scris, de tip grilă;
  c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaților care au obținut aceeași notă finală și nu au putut fi departajați prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Probele la evaluarea performanței fizice sunt, în ordine:
a) flexie abdominală, pentru toți candidații, bărbați și femei;
b) alergare de rezistență pe distanța 1000 m pentru candidații-bărbați, respectiv 800 m pentru candidații – femei.
Proba de evaluare a performanței fizice este eliminatorie, nu se repetă, nu se reexaminează și nu poate fi contestată.

Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații și va avea loc la data de 14 mai 2016.
Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă, iar durata de rezolvare este de 3 ore.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00.

Înscrierea candidaților se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, la sediile unităților care efectuează recrutarea.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unității unde s-au înscris și vor cuprinde următoarele documente:
• cererea de înscriere (Anexa nr. 5 ) și CV;
• copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
• copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, livretului militar;
• copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
• autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului;
• cazierul judiciar;
• caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituția de învățământ în cazul absolvenților în primul an de la absolvire;
• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• două fotografii color 9 x 12 cm;
• fișa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
• declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa nr. 6);
• copia permisului de conducere;

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul/structura pentru care optează fiecare candidat .

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

Alte detalii, precum și anexele care cuprins cererea tip de înscriere și tematica și bibliografia pot fi găsite pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *