Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice – calea spre un sistem de învățământ incluziv

Într-o societate aflată în continuă schimbare, învățarea permanentă nu mai e un lux, ci o condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale ale ariei de activitate în care evoluează specialiștii din fiecare domeniu. În ultimii ani, educația pe tot parcursul vieții (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de învățământ la nivel global. Chiar dacă rolul educației de bază, formale, rămâne esențial, învățarea permanentă, împreună cu educația nonformală, vin să personalizeze și să dezvolte aptitudini cât mai aproape de cerințele pieței și societății, pe de o parte, și priceperea și sufletul celui care învață, pe de altă parte.

Politica în domeniul învățământului și formării profesionale a cadrelor didactice are drept scopuri principale asigurarea unui nivel înalt de educație și formare pentru toți cetățenii, promovarea creșterii spirituale a națiunii și dezvoltarea capacității populației de a face alegeri independente. Școala are un rol important ca fundație pentru viitor și ca factor principal responsabil cu dezvoltarea competențelor profesionale. În consecință, perfecționarea continuă a cadrelor didactice devine o investiție superioară în creșterea calității muncii și a vieții.

Strategia de dezvoltare a sistemului de formare inițială și continuă a personalului didactic  cuprinde întreaga arie de acțiune pentru dezvoltarea capitalului uman, cu impact atât didactic, cât și instituțional, având ca prioritate cadrele didactice și managerii din învățământul preuniversitar și urmărește, printre altele, dezvoltarea unei „piețe educaționale a programelor de formare continuă” prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le dețină cadrele didactice și care derivă din extinderea rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor standarde pentru profesia didactică.

Dezvoltarea competențelor și abilităților personalului didactic implicat în asigurarea calității în învățământ presupune formarea noilor competențe, dar și adaptarea cunoștințelor asimilate la cerințele noilor sisteme conceptuale de educație pentru asigurarea unei pregătiri psihologice și pedagogice, didactice și practice de înaltă calitate, în acord cu direcțiile actuale și de perspectivă în domeniul educațional, al teoriei și practicii curriculumului, al psihologiei învățării, al tehnologiei informației și comunicării, al proiectării și evaluării în condiții de calitate și eficiență a procesului de învățământ, se urmărește realizarea unui învățământ formativ, modern, centrat pe elevi și orientat pragmatic spre nevoile reale ale școlii românești, în contextul integrării europene;

Întreaga activitate de perfecționare a cadrelor didactice constă în implementarea măsurilor de creștere a nivelului calitativ de furnizare a serviciilor educaționale, propunând ca finalitate crearea premiselor ideale pentru îndeplinirea cu succes a actului didactic. Dezvoltarea personală și socioprofesională a cadrului didactic presupune actualizarea competențelor de bază (pedagogice, de specialitate), însușirea de noi competențe, aplicarea competențelor de bază la nivelul didacticii specialităților, inițierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învățare-evaluare. Se urmăreste favorizarea interdisciplinarității pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării pedagogice și inovației la nivel individual și în grup sau echipă, aplicarea paradigmelor educaționale la nivelul școlii și al clasei, conform curriculumului și noilor abordări în managementul educației, precum și dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor umane. Din punct de vedere al cunoașterii mediului pedagogic și social obiectivele specific ale acțiunilor vizează favorizarea relațiilor școlii cu diferiți agenți sociali: economici, comunitari, culturali, politici, raportarea sistemului de învățămînt la problematica socio-economică, adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societății informatizate și studierea factorilor psihosociali care influențează comportamentele elevilor.

Formarea continuă a cadrelor didactice are un real impact asupra sistemului educațional și favorizează relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicationali, creșterea expertizei pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu. Formarea și perfecționarea cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul educațional și valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând  implementarea noilor strategii și tehnologii. Toate aceste demersuri converg în promovarea culturii educaționale, penetrarea sistemului educațional în baza descentralizării și a transferului de responsabilități și asigurarea ambianței adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea programelor de formare etc. De asemenea, se facilitează accesul la reprofilare, omogenizarea metodologică, monitorizarea implicativă,  participarea la colaborare și parteneriatul interinstituțional sau cu actori relevanți din mediul social și comunitar.

În concluzie, formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o prioritate esențială a Casei Corpului Didactic Neamț, activitățile întreprinse de instituție în acest sens având un real impact în creșterea calității serviciilor educaționale la nivel local, județean și regional, contribuind la îmbunătățirea continuă a sistemului național de educație în sensul adaptării la noile exigențe sociale.

Pe această cale, vă invităm să ne vizitați și să luați parte la activitățile noastre din cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic Neamț, ce se derulează în perioada 3-9 aprilie 2017.

https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2017/03/afis_complet.pdf

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *