CCD Neamț – Pregătire profesională gratuită pentru fiecare etapă profesională a cadrelor didactice

Alege să te dezvolți profesional prin Casa Corpului Didactic Neamț, principal furnizor de formare profesională în sistemul de învățământ preuniversitar!

Argumentele noastre instituționale și legale sunt următoarele:

 • Este principalul centru de resurse, de promovare a inovației și a reformei în învățământul preuniversitar.
 • Este instituția cu personalitate juridică, aflată sub coordonarea metodologică a Ministerului Educației Naționale, coordonată și controlată în plan local de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, care asigură și oferă expertiza pentru formarea continuă a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a managerilor educaționali.
 • Este centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării nonformale și informale pentru toate categoriile de personal didactic, precum și pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, Casa Corpului Didactic Neamț realizând echivalarea creditelor transferabile.
 • Instituția noastră sprijină accesul la programe de formare pentru cadrele didactice din mediul rural, asigurând desfășurarea procesului în unităţile de învăţământ sau în centrele de documentare și informare din zonă.
 • Facilitează accesul tinerilor debutanţi la programele de formare profesională
 • Promovează și sprijină educația permanentă, asigurând dezvoltarea personală şi profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Casa Corpului Didactic Neamț aplică politici instituționale, prin care asigură şanse egale pentru participare la formare atât în mediul urban cât şi în mediul rural, prin furnizarea cursurilor fără taxă.

Serviciile de formare sunt prestate prin identificarea nevoilor de formare ale beneficiarilor noștri.

Practic, Casa Corpului Didactic Neamț, prin angajații săi, oferă consilierea metodologică și concepe suporturile de curs în concordanță cu metodologiile și legile în vigoare și derulează activitățile de formare.

Avem un număr de 123 de formatori externi, cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Neamț și profesori universitari din țară.

Programele noastre de formare și perfecționare se adresează unui număr de peste 12.000 de beneficiari.

Instituția derulează activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, care se finalizează cu volume de lucrări științifice ale participanților.

Casa Corpului Didactic Neamț coordonează activitățile Editurii Alfa Neamț și colaborează cu Biblioteca Națională a României, implicându-se în sprijinirea cadrelor didactice din județ în publicarea rezultatelor studiilor și cercetărilor didactice pe care le realizează.

Activitățile programate se desfășoară la nivelul întregului județ, ne bucurăm de un portofoliu de peste 80 de parteneriate educaționale cu instituții de renume din țară și din străinătate.

O prioritate a Casei Corpului Didactic Neamț o reprezintă implementarea de cursuri de formare privind limba rromani și rromanipenul educațional, ce se adresează cadrelor didactice nerrome pentru accederea la cunoștințe practice utile în activitatea cu elevii rromi, având la bază principiile diversității și nondiscriminării.

„Școala Modernă” este revista cadrelor didactice din județul Neamț pe care o edităm trimestrial ca parte a activității publicistice prin care se promovează dezvoltarea profesională, bunele practici și dezvoltarea managerială în învățământul nemțean, la care se adaugă  coordonarea Clubului de fotografie al CCD Neamț.

Biblioteca aparținând Casei Corpului Didactic Neamț cuprinde un volum impresionant de 33.002 de titluri, fiind cea mai importantă bibliotecă specializată în domeniul Educație –Învățământ din județul Neamț.

Instituția noastră se ocupă de perfecţionarea  bibliotecarilor școlari din județ, asigurând programe și activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale.

Casa Corpului Didactic Neamț este capabilă să asigure activități la nivel județean, național și internațional prin cele cinci filiale pe care le are instituția, asigurând un feedback pozitiv nevoii de formare.

Casa Corpului Didactic Neamț este centru metodologic pentru responsabilii cu formarea continuă, pentru bibliotecari, pentru profesori documentariști, pentru pedagogi școlari, pentru informaticienii din învățământul preuniversitar și coordonează corpul profesorilor mentori din județul Neamț.

 

Catalogul Programelor de Formare Continuă An Şcolar 2017-2018

 • Programe prioritare M.E.N
 • Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

 • Combaterea corupției în învățământul preuniversitar

 • Metodist al I.S.J. Neamț

 • Definitivat 2017-2018

 • Stagiu de formare pentru profesorii cu statut suplinitor

 • Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisii de organizare și desfășurare a probelor în profilul posturilor

 • Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar

 • Dezvoltarea competențelor de evaluare necesare pentru examenele naționale de evaluare

 • Didactica specialității
 • Metode interactive de educație formală pentru profesorii de discipline umaniste – proiect Erasmus Plus EDU EXPLORER

 • Învățarea eficientă – strategii, metode și tehnici de studiu în învățarea eficientă

 • Jocul – metodă și formă de organizare în procesul de învățământ

 • Didactica activităților de educare a limbajului

 • Modalități moderne de evaluare și instruire diferențiată a elevilor din învățământul primar

 • Profesorul mentor – sprijinul profesorului stagiar

 • Abordări integrate în dezvoltarea curriculumului

 • Management educațional/ instituțional
 • SCMI – Oportunitate a învățământului românesc

 • Calitatea în educație

 • Managementul instituției școlare

 • Managementul conflictelor organizaționale – tehnici de consiliere și mediere

 • Arta negocierii în managementul organizației

 • Managementul stresului

 • Management de proiect
 • Metoda Gordon – eficientizarea relației profesor-elev

 • Proiecte pentru învățarea permanentă la școală

 • TIC și utilizarea calculatorului
 • Resurse educaționale libere pentru profesorii care predau discipline umaniste – proiect Erasmus Plus EDU EXPLORER

 • Aplicațiile G-suite for education

 • Competențe informatice

 • Tehnici documentare în C.D.I.
 • CDI – experimentare a noilor tehnologii educaționale

 • CDI – cadru de desfășurare a proiectelor interdisciplinare

 • Educație pentru egalitatea de șanse
 • Egalitatea de șanse pentru elevii și cadrele didactice din medii defavorizate

 • Egalitate de șanse pentru toți

 • Educație pentru Dezvoltare Durabilă
 • Educație pentru Dezvoltare Durabilă
 • Educație interculturală
 • Educația interculturală – o nouă provocare a societății actuale

 • Comunicarea interculturală

 • Interculturalitatea – provocări naționale și europene

 • Educație antreprenorială
 • Inovare în antreprenoriat
 • Alte programe

– Educație pentru sănătate: Dezvoltare personală și stil de viață sănătos

– Psihopedagogie: Incluziunea școlară a copiilor/ elevilor cu cerințe educaționale speciale; Dezvoltarea motivației pentru învățare prin activități educaționale non-formale; Modalități și strategii de abordare a educației emoționale; Bariere în comunicare; Integrarea eficientă a copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă; Stimularea creativității în învățământul preuniversitar; Gândire critică. Învățare activă.

– Educație civică: Istorie locală – factor de identitate cetățenească; Istorie trăită – istorie povestită – istorie orală.

– Educația adulților: Metode de educație non-formală – proiect Erasmus Plus EDU EXPLORER; Folclorul – punte între trecut și prezent; Modalități de prevenire a eșecului școlar; Metode și procedee de eficientizare a procesului de învățământ prin relaționarea cu părinții; Creatorul de conținut și new media; Instrumente și tehnici armonizate în educația adulților.

– Limbi străine: Limba engleză pentru personalul din învățământul preuniversitar (Nivel CECR – A1 – B2).

– Extracurriculare: Valorificarea activităților educative și extrașcolare; Prevenirea abandonului școlar – instrumente și modalități de lucru; Dirigintele – între formal și informal.

– Inițiere în mass-media: Mass-media și sistemul de educație; Media literacy – dezvoltarea competențelor media prin intermediul noilor tehnologii.

– Pentru personalul didactic, didactic auxiliar/ adulți din afara sistemului: Curs pentru laboranții din învățământul preuniversitar; EXCEL pentru personalul didactic auxiliar; Instruirea pentru situații de urgență a personalului din sistemul de învățământ preuniversitar; Manualul calității.

– Alte programe (Activități metodico-științifice și culturale).

* „Instituția noastră derulează, cu prioritate, programele prioritare ale Ministerului Educației Naționale pentru toți metodiștii selectați la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. În același timp, ne peocupăm de implementarea programului de formare pentru cadrele didactice care au preluat clasa pregătitoare și pentru cei cu statut de suplinitor. Ne adresăm celor care sunt la început în activitatea didactică, deopotrivă celor care se pregătesc pentru examenul de definitivat. Activitatea Casei Corpului Didactic Neamț este vastă, se adresează cadrelor didactice, personalului auxiliar, dar și componentei manageriale a învățământului preuniversitar nemțean, asigurând inclusiv formarea cadrelor didactice selectate pentru a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale – Evaluarea Națională și Bacalaureat. Avem echipă solidă de formatori și în permanență urmărim nevoia de formare a beneficiarilor noștri” – Prof. Florentina MOISE, directorul Casei Corpului Didactic Neamț.

„Ne bucurăm că eforturile noastre sunt acum compensate de rezultatele obținute în accesarea de fonduri europene. Anul acesta, Casa Corpului Didactic Neamț a accesat și a câștigat două proiecte europene, în care avem ca partener principal Consiliul Județean Neamț.

Ne bucură faptul că cele două proiecte europene vor avea ca principali beneficiari cadrele didactice din județul Neamț și implicit elevii.

Vreau să spun că aceste proiecte vor fi prilej pentru dezvoltarea și perfecționarea profesională a cadrelor didactice din zonele defavorizate ale județului Neamț, prin participarea la numeroase seminarii, colocvii și cursuri de perfecționare cu credite – Școala incluzivă și Metode interactive de predare-învățare-evaluare – atât de utile în procesul de învățământ.

Închei prin a remarca efortul și sprijinul întregului colectiv al Casei Corpului Didactic Neamț, implicarea dovedită în toate activitățile de perfecționare derulate, oferite la standard înalt de calitate, adecvate cerințelor și nevoilor de formare ale personalului din învățământul preuniversitar, acestea fiind recunoscute prin obținerea premiului de excelență la Gala Educației 2017” – Prof. Florentina MOISE, directorul Casei Corpului Didactic Neamț.

ccd neamt (5)
ccd neamt (4)
ccd neamt (3)
ccd neamt (1)

Contact

Adresa:

Sediul central: str. Petru Rareş, nr. 24, Piatra-Neamţ. Cod poştal: 610119 Tel/Fax: 0233 223 885

e-mail: [email protected]

Corp B: str. Petru Movilă, nr. 67 Piatra-Neamţ. Cod poștal 610094

Tel: 0233 621 910

Program: luni-joi 8:00 – 16:30, vineri: 8:00 – 14:00.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *