Hangu. Raportul primarului Gavril Lupu privind starea economică, socială și de mediu

Comuna Hangu, atestată documentar la 13 februarie 1458, printr-un act emis de Cancelaria Domnitorului Ștefan cel Mare, este situată pe valea centrală a râului Bistrița, în partea de nord-nord-est a Lacului de acumulare Izvoru Muntelui. În urma reformei administrative din 1968, comunei Hangu i s-a alăturat comuna Buhalnița, formând împreună comuna Hangu de astăzi. Comuna Hangu se întinde pe o suprafață de 12.932,31 hectare, din care 6.835,12 hectare păduri și alte terenuri forestiere, 2.578,8 hectare fânețe, 1.534,53 hectare pășune, 714 hectare teren curți-construcții, 1.181,6 hectare ape, 88,26 drumuri. Cele cinci sate componente ale comunei cuprind 2.926 poziții în registrul agricol din care: 1.808 poziții gospodării ale persoanelor fizice cu domiciliul în localitate, 1.024 poziții gospodării ale persoanelor fizice cu domiciliul în alte localități și 94 poziții ale persoanelor juridice.

Programul realizării achizițiilor și investițiilor în cursul anului 2020 în UAT Hangu

În anul 2020, s-a efectuat un număr de 239 achiziții directe, cu o valoare totală de 2.186.068,15 lei fără TVA, structurate astfel:

* Achiziții directe online în număr de 215, în valoare de 2.117.420,4 lei fără TVA după cum urmează:

Lucrări: un număr de 8 achiziții, în valoare de 1.172.832,29 lei fără TVA;

Servicii: un număr de 96 achiziții  în valoare de 705.859,54 lei fără TVA;

Furnizare: un număr de 111 achiziții în valoare de 238.728,57 lei fără TVA;

* Achiziții directe offline, în număr de 25, în valoare de 68.647,75 lei fără TVA,  după cum urmează:

Servicii: un număr de 15 achiziții în valoare de 58.979 lei fără TVA;

Furnizare: un număr de 10 achiziții în valoare de 9.668,75 lei fără TVA.

În anul 2020, în UAT Hangu s-au implementat proiecte finanțate atât din fonduri nerambursabile (fonduri guvernamentale și europene), cât și proiecte finanțate din bugetul local.

În anul 2020, au fost recepționate următoarele investiții:

– „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural Buhalnița, comuna Hangu, județul Neamț”, derulat prin PNDR-AFIR, în valoare de 1.058.199,96 lei, inclusiv TVA, recepționat în data de 17.03.2020.

– ”Sistem de supraveghere video”, în valoarea de 74.778,88, inclusiv TVA, conform căruia s-au instalat în toate satele din comună 16 camere de supraveghere video

– „Renovare sală de clasă la Școala gimnazială Hangu”, în valoare de 11.600  lei, inclusiv TVA

– ”Împrejmuire Cămin Cultural Buhalnița” – în valoare de 32.592,79 lei, inclusiv TVA

De asemenea, sunt în derulare următoarele proiecte:

– prin fonduri europene și buget local, este obiectivul de investiții  „Înființare și dotare Dispensar uman P+1E, în sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț, pe teritoriul Microregiunii GAL Ceahlău” în valoare de 910.500 lei, inclusiv TVA.

– din fonduri guvernamentale MDRAP-PNDL II, este în derulare obiectivul de investiții „Modernizare drumuri comunale DC 146,  km 3^600 – km 5+700 și DC 149, km 2+650 – km 4+000, comuna Hangu, judeţul Neamț”, pentru care s-a decontat suma de 3.581.764,88 lei (buget de stat și buget local).

– cu finanțare din bugetul local este obiectivul de investiții ”Modernizare centru civic, sat Hangu, comuna Hangu, judeţul Neamț  Cap. A Alei acces, parcări, spații verzi, mobilier urban, iluminat decorativ, drumuri în zona centrului civic”. Acest obiectiv este realizat în procent de aproximativ 95%, având termen de finalizare data de  31.05.2021.

– „Lucrări în primă urgență pentru refacerea unor lucrări, urmare a calamităților naturale din comuna Hangu, județul Neamț” este un proiect finanțat din fonduri guvernamentale – pentru care s-a decontat suma de 506.737,97 lei inclusiv TVA.

Prin Agenția Națională de Locuințe este în derulare obiectivul de investiții: „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comuna Hangu, județul Neamț”;

Prin Compania Națională de Investiții s-au depus cereri de finanțare și documentații pentru obținerea de fonduri guvernamentale:

Prin programul „Lucrări în primă urgență” s-au depus documentații pentru obiectivele:

  1. “Realizare structuri de sprijin pentru stabilizare versanți în Comuna Hangu, județul Neamț” (pod Irimia)
  2. ”Refacere parte carosabilă și consolidare versant pe drumul sătesc Ruginești, sat Ruginești, comuna Hangu, județul Neamț”.

Pentru primul obiectiv s-au solicitat acte de proprietate pentru domeniul privat, pe care vor fi executate lucrările de la trei familii din localitate.

Prin subprogramul “Fose septice, microstații de epurare și sistem de alimentare cu apă”

  1. ”Extindere alimentare cu apă în localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, județul Neamț”, pentru care este întocmit proiectul tehnic, este eliberat certificatul de urbanism și obținute o parte din avize.
  2. ”Extindere rețea canalizare în localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, județul Neamț”.

Prin Fondul Național de Investiții  au fost înaintate documente  pentru obținerea finanțării privind realizarea obiectivelor de investiții:

  1. „Modernizare drumuri comunale și sătești, comuna Hangu, județul Neamț ”(3 drumuri sătești în Buhalnița, 2 drumuri sătești în Chirițeni și un drum sătesc în Grozăvești);
  2. „Extindere alimentare cu apă în localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, județul Neamț”.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală II s-a depus, în vederea finanțării, documentația pentru obiectivul: „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Hangu, județul Neamț”.

Pentru obținerea de fonduri nerambursabile-granturi, s-au depus documentații pentru:

”Achiziționare tablete pentru instituții de învățământ”;

”Achiziționare panouri solare pentru iluminat public”.

Cu finanțare din bugetul local, comuna Hangu are întocmite proiecte tehnice pentru următoarele obiective de investiții:

„Modernizare drum sătesc Ruginești 5, sat Ruginești, comuna Hangu, Județul Neamț”;

„Reabilitare drum comunal DC 146 km 0^017,9, 0^300, sat Hangu, comuna Hangu, Județul Neamț” (drum situat în fața primăriei);

„Modernizare drum sătesc Hangu 8, sat Hangu, comuna Hangu,  jud. Neamț” (drum releu).

Toate aceste drumuri au fost scoase la licitație, au fost încheiate contracte de lucrări, având termen de finalizare a execuției 30 august 2020, dar constructorul a refuzat executarea lucrărilor, dar și rezilierea contractelor. Nerealizarea acestor trei investiții se datorează unor intervenții ca lucrările să nu se facă înainte de campania electorală.

Realizarea celor trei drumuri, în momentul de față implică o cheltuială suplimentară foarte mare din bugetul primăriei, ca urmare a scumpirii materialelor de construcții, începând cu anul 2021;

”Modernizare drum sătesc Buhalnița 26, comuna Hangu, județul Neamț.  Este întocmit proiectul tehnic și eliberat certificatul de urbanism.

„Captări izvoare, rezervor și rețea apă în lungime de 1 ÷ 3 km în localitatea Buhalnița (punct Netedu), comuna Hangu, județul Neamț” – este realizat Proiectul tehnic, sunt obținute avizele.

„Pod peste pârâul Hangu (Audia) în punctul Balan, comuna Hangu, județul Neamț” – este întocmit proiectul tehnic, Certificatul de urbanism și o parte din avize, mai puțin cel de la SGA.

„Construire pod peste pârâul Sasu, comuna Hangu, județul Neamț” este întocmit proiectul tehnic.

„Realizare praguri retenție și saltea gabioane pârâu Mitrofanu, comuna Hangu, județul Neamț” este întocmit proiectul tehnic și studiile de teren.

Compartimentul Buget-Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe

În decursul anului 2020, au fost evidențiate și înregistrate cheltuieli finanțate din bugetul local în valoare de 8.107.136,02 lei (inclusiv activitatea de învățământ de 202.513 lei). Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii a fost de 1.730.561,67 lei. A fost întocmit un număr de 1.304 de ordine de plată pentru transferuri între conturile interne, transferuri între instituțiile subordonate și plăți către conturile operatorilor economici și ale instituțiilor de credite, în conformitate cu valorile cuprinse în propunerile și angajamentele legale cu respectarea OMFP1972/2003 și prin încadrarea în disponibilul din cont și bugetul aprobat.

De asemenea, s-au luat măsuri imediate astfel ca, urmare a actelor emise de Guvernul României, de ministere și de alte organe centrale, implicit de Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț sau de Consiliul Județean Neamț, prin care s-au alocat fonduri, s-au semnat contracte de finanțare pentru investiții, majorări de cheltuieli materiale, de personal, etc., s-au întocmit rapoarte fundamentate pentru rectificarea bugetului general consolidat al UAT, precum și a bugetelor terțiare implicate. Totodată, ori de câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea bugetelor, în vederea asigurării utilităților și a altor cheltuieli curente, atât pentru activitățile (capitolele) autorității executive locale (primărie), cât și la solicitările ordonatorilor terțiari de credite, s-au întocmit rapoarte pentru rectificări și virări de credite. Urmare a acestor demersuri, s-a efectuat un număr de 7 rectificări prin Hotârâri ale Consiliului Local.

Consecință acestora a fost că de la un bugetul local inițial planificat de 7.911.500 lei venituri, s-a ajuns la un buget final planificat de 9.778.040 lei, iar la cheltuieli, de la 10.867.210 lei la 12.733.750 lei, ținându-se cont și de excedentul anului 2019, în valoare de 2.955.710 lei, iar la bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii planificat de 1.074.250 lei venituri, s-a ajuns la un buget final planificat de 1.102.250 lei,la care se adaugă și excedentul anului 2019, în valoare de 4.595.440 lei, iar la cheltuieli, de la 5.669.690, lei la 5.697.690 lei

Executia bugetară la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Buget local:

– Venituri  încasate pe secțiunea de funcționare: 5.847.892,10 lei;

– Cheltuieli efectuate pe secțiunea de funcționare: 4.061.041,60 lei, rezultând un excedent de 1.786.850,50 lei;

– Venituri încasate pe secțiunea de dezvoltare: 2.783.986,33 lei

– Cheltuieli efectuate pe secțiunea de dezvoltare: 4.046.094,42 lei rezultând un deficit de 1.262.108,09 lei acoperit din execedentul anului 2019;

Buget activități finanțate integral din venituri proprii:

– Venituri încasate pe secțiunea de funcționare: 1.110.341,54 lei;

– Cheltuieli efectuate pe secțiunea de funcționare: 712.427,20  lei, rezultând un excedent de 397.914,34 lei;

Venituri încasate pe secțiunea dezvoltare: 0  lei.

Cheltuieli efectuate pe secțiunea de dezvoltare: 1.018.134,47  lei, rezultând un un deficit în valoare de 1.018.134,47 lei acoperit din excedentul anului 2019;

Datorită faptului că din excedentul anului 2019 a bugetului local a rămas neutilizată suma de  2.955.706,54 lei, la care se adăuga excedentul anului 2020, în sumă de 524.742,41 lei, rezultă un total excedent de 3.480.448,95.

Iar la bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, a rămas neutilizată suma de  4.595.443,41 lei , din care  se scade deficitul anului 2020, în sumă de 620.220,13 lei, total excedent 3.975.223,28 lei.

În anul 2020, încasarea impozitelor și taxelor locale s-a făcut în baza HCL nr. 30/19.04.2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

În programul de evidență impozite și taxe locale în anul 2020, este înregistrat un număr de 3.521 roluri persoane fizice și juridice.

Operarea în baza de date și stabilirea impozitelor locale s-a făcut conform declarațiilor depuse de contribuabili în conformitate cu actele notariale anexate. În decursul anului s-a întocmit un număr de 232 de dosare fiscale.

S-a înregistrat un număr de 305 de procese verbale de contravenție și s-a făcut confirmarea debitelor din care s-au încasat 186.

S-a înmatriculat un număr de 194 de mijloace de transport și s-au radiat 114.

S-au întocmit borderouri de scădere pentru persoanele veterane de război și văduve de veteran de război, pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și pentru persoanele beneficiare de venitului minim garantat.

S-a emis un număr de 816 certificate fiscale.

S-a încasat un număr de 83 contracte de concesiune și închiriere, un număr de 26 contracte de închiriere teren pășune și un număr de 6 contracte de furnizare material lemnos.

S-a emis un număr de 4.435 chitanțe încasare numerar.

S-au întocmit 13 rapoarte de inspecție fiscală.

În perioada raportată, executarea silită a fost suspendată conform OUG 99/2020 și OUG 181/2020.

S-a emis un număr de 350 înștiintări de plată.

S-au făcut două eșalonări la plată pentru suma de 8062.

În urma verificărilor întreprinse în scopul identificării debitorilor și a bunurilor impozabile, a fost înaintat un număr de 10 dosare de executare către organele fiscale competente în cazul debitorilor care și-au schimbat domiciliul.

Gavril LUPU, primarul comunei Hangu

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *